menu

Naše vyriešené spory


 

 

M E D I Á C I A   T: 0902 255 058

  mimosúdne riešenie civilných sporov - alternatívny spôsob riešenia sporov : OBČIASKÝCH, PRACOVNÝCH, OBCHODNÝCH, RODINNÝCH ...

  v súlade so zákonom 420/2004 Z.z.  (pred i počas súdneho procesu) 

   

  CIEĽ MEDIÁCIE:  Z M I E R, vzájomne výhodná, rýchla DOHODA

 

Úspešne sme u nás vyriešili spory ( v  mediácii)  :

  • DOHODY manželov pred rozvodom  (na základe čoho boli rozvedení aj za 2 týždne)
  • DOHODY bývalých manželov o vyporiadaní BSM po rozvode (čo skôr nedohodli za 5 rokov) 
  • RODIČOVSKÉ DOHODY ( vrátane striedavej starostlivosti o  dieťa)   
  • DOHODY  o priznaní a úhrade pohľadávky (bežné, časté na 1 sedení) 
  • DOHODY  o vrátení pôžičky,  DOHODY  a návrhy na zastavenie exekúcie (aj na splátky) 
  • Dohody v spotrebiteľských sporoch ( aj u bežných , tzv drobných  vecí )
  • DOHODY obce s podnikateľmi, bývalými  zamestnancami  ...( kde na 2 strane sporu bola skupina podnikateľov) 
  • Vyriešili sme - riešime spory ktoré boli v súdnom procese aj 5 rokov (došlo k späťvzatiu podania),    fyzické a právnické osoby, blízkych príbuzných, obchodných partnerov,  spory zamestnávateľa so zamestnancom, spory  agentúr, spoločností pracujúcich v mediálnej oblasti a i. 

 

  •    


  Mgr. Eva C o p á k o v á,   mediátorka zapísaná v Zozname mediátorov

  Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. číslom 141

  so 6 ročnou praxou v mediácii. Vyše 380 riešených sporov - 78% úspešných!

  Odborný garant vzdelávania mediátorov, lektorka, psychologička

s praxou mediátorkz 9r., ďalej v št. správe, samospráve, treťom  i podnikateľskom sektore.

Telefonický   k o n t a k t   : 0902 255 058